Vedtægter

Vedtægter for Fælleskomitéen for Israel

§1 Foreningens navn
Foreningens navn er: ”Fælleskomitéen for Israel”. I det følgende kaldt: Fælleskomitéen.

§ 2 Fælleskomitéens formål
Fælleskomitéens formål er at arbejde for følgende:
2.at koordinere støtteforeningernes bestræbelser på at hjælpe Israel.
3.at skabe et bredt billede af det pro-israelske Danmark, gennem aviser / tv og i
offentlige debatter.
4.at lave hurtige aktioner når det kræves.
5.at give korrekte oplysninger om Israel og Mellemøsten.
6.at bekæmpe antisemitismen.
7.at arbejde for at Danmark officielt støtter Israel.
8.at fremme kontakten mellem Støtteforeningerne.

§ 3. Støtteforeninger
Baggrunden og basis for Fælleskomitéens virke er de danske pro-israelske foreninger, som har tilsagt, at de støtter Fælleskomitéen for Israel.
Disse foreninger kaldes under ét for: ”Støtteforeningerne bag Fælleskomitéen for Israel”. I det følgende kaldt: Støtteforeningerne.
Foreninger, som kan gå ind for FKI´s formål, kan optages som støtteforeninger. Optagelse af nye foreninger skal dog godkendes af Fælleskomitéen enstemmigt.
Støtteforeningerne kan opdeles i fire grupper:
1.Foreninger baseret på et kristent grundlag.
2.Foreninger baseret på et jødisk grundlag.
3.Foreninger baseret på et kulturelt grundlag og som er tilsluttet
Samarbejdsudvalget for Venskabsforeningerne.
4.Andre foreninger.

§ 4. Fælleskomitéens ledelse
Fælleskomitéen ledes af 7 personer, hvoraf en er formand. Formanden vælges af årsmødet, og bestyrelsen konstituerer sig selv efter årsmødet. Foreningens formand tegner foreningen over for offentligheden.

§ 5 Valg til Fælleskomitéen
Hvert forår holdes der et årsmøde, hvortil de i § 3 nævnte støtteforeninger indbydes. På årsmødet vælges Fælleskomitéens formand, således at hver fremmødt støtteforening, som har betalt kontingent inden d. 31.12. det foregående år, har én stemme.
Hver af de tre førstnævnte grupper af støtteforeninger vælger hvert år 1 person af deres egen valggruppe til Fælleskomitéen. Gruppen ”Andre foreninger” bestemmer selv, hvilken af de tre valggrupper, de ønsker at indgå i.
Valget af hvert komitémedlem gælder i 2 år, således at de 2 repræsentanter for hver valggruppe skiftevis er på valg hvert andet år.
To revisorer vælges for ét år ad gangen.

§ 6 Årsmødet
Årsmødet er foreningens øverste myndighed.
Alle støtteforeninger indkaldes skriftligt til årsmødet med minimum 4 ugers varsel.
Dagsorden for årsmødet udsendes senest 1 uge før mødet.
Årsmødets dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
1.Velkomst / formanden
2.Valg af dirigent
3.Valg af referent
4.Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
5.Formandens beretning (godkendelse)
6.Revideret regnskab (godkendelse). Fastlæggelse af kontingent.
7.Indkomne emner (forslag, som ønskes behandlet m.h.p. vedtagelse på
årsmødet skal være FKI v/ formanden i hænde senest 3 uger før årsmødet)
8.Valg af formand
9.Valg af medlemmer til FKI
10.Valg af revisorer
11.Planer for fremtiden – nyt fra foreningerne
12.Eventuelt
Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes, hvis mindst 2 af grupperingernes repræsentanter i FKI, ønsker det.

§ 7 Økonomi
Hver støtteforening betaler et kontingent til Fælleskomitéen. Hver støtteforening bestemmer selv størrelsen af kontingentet, men på årsmødet fastlægges retningslinier for kontingentstørrelse.
Den af bestyrelsen valgte kasserer har ansvaret for at alle indtægter og udgifter føres på en forsvarlig måde. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal revideres af minimum én revisor.
Støtteforeningerne hæfter ikke for FKI´s gæld.

§ 8 Tegningsregler
Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer, dog har kasserer prokura til den daglige drift.

§ 9 Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af vedtægterne fremlægges ved 2 på hinanden følgende komitémøder, med minimum 1 måneds afstand, hvor minimum 5 af Fælleskomitéens 7 medlemmer er tilstede. Vedtægtsændringer skal vedtages på det følgende årsmøde. Vedtægtsændringerne skal fremgå af den til årsmødet fremsendte indkaldelse og dagsorden. Vedtægtsændringerne skal vedtages på årsmødet med minimum 2/3 af de fremmødte støtteforeningers stemmer.

§ 10. Ophør
Forslag til opløsning af Fælleskomitéen skal forelægges på et ordinært årsmøde og vedtages på et ekstraordinært årsmøde, hvor opløsningen er på indkaldelsen og er det eneste punkt på dagsordenen. Det ekstraordinære årsmøde skal finde sted mindst 14 dage og højst 1 måned efter det ordinære årsmøde. Vedtagelsen skal ske med 2/3 flertal af de tilstedeværende støtteforeninger.
Ved opløsning af Fælleskomitéen for Israel tilfalder Fælleskomitéens formue et humanitært formål i Israel, udvalgt af Fælleskomitéen.
Fælleskomitéens formand og kasserer har i fællesskab ansvar for at midlerne overføres til det af årsmødet valgte formål inden 3 måneder efter årsmødet.

Disse vedtægter er godkendt ved årsmødet d. 17. april, 2005 og afløser tidligere vedtægter af 21. marts 1993.

logo-fki-280pix